Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU Stileitaliano.sk

Ing. Patricia Šlosárová

Kráľovohoľská 15

974 11 Banská Bystrica

IČO: 37072471

DIČ: 1027034756

IČ DPH: SK1027034756

Obvodný úrad Banská Bystrica ZR.c. 601-16506

I. Základné ustanovenia

1.1  Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len “kupujúci“) a predávajúcim, ktorým je podnikateľ: Ing. Patricia Šlosárová, Kráľovohoľská 15, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 37072471, DIČ: 1027034756, IČ DPH: SK1027034756, Obvodný úrad Banská Bystrica ZR.c. 601-16506, (ďalej len “Predávajúci“).
1.2  Predávajúci prevádzkuje na internetových stránkach www.stileitaliano.sk internetový obchod (ďalej len “e-shop“), v ktorom ponúka svoj bližšie špecifikovaný tovar neobmedzenému počtu kupujúcich na kúpu za uvedenú cenu.
1.3  Kupujúci podaním objednávky tovaru z e-shopu potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi bez výhrad súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi pozorne zoznámiť.

1.5  Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.6  Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.7  Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje nutné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

1.8  Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.9  Podnikateľom sa rozumie:

(i)  osoba zapísaná v obchodnom registri,

(ii)  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

(iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

(iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.10 Právne vzťahy Predávajúceho a kupujúceho, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP, ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.11 Použitie našej webovej stránky
Pri použití tejto webovej stránky a zadávaní objednávok súhlasíte s:
1. Používať túto webovú stránku len pre potreby kladenia otázok a právne platných objednávok.
2. Nebudete podávať žiadne falošné alebo podvodné objednávky. Ak je dôvodne možné považovať podanú objednávku za objednávku tohto typu, budeme oprávnení ju zrušiť a informovať príslušné orgány.
3. Poskytnite nám svoju e-mailovú adresu, poštovú adresu a / alebo ďalšie kontaktné údaje pravdivo, úplne a presne. Tiež súhlasíte s tým, že môžeme použiť tieto informácie na to, aby sme vás mohli v prípade potreby kontaktovať v súvislosti s vašou objednávky (pozrite si naše Pravidlá ochrany osobných údajov).
Ak nám neposkytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme, nebudete môcť svoju objednávku podať.
Keď podáte objednávku na tejto webovej stránke, potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov, právne spôsobilý uzatvárať záväzné zmluvy a plne akceptovať obchodné podmienky. Navyše, prehlasujete a potvrdzujete, že skôr ako odošlete svoju objednávku, ste nami dostatočne informovaný o úkonoch, ktoré sú potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy.

1.12 Kúpna zmluva

Predávajúci ponúka svoj tovar na predaj jeho umiestnením na internetovú stránku e-shopu. V prípade predaja tovaru prostredníctvom e-shopu vzniká medzi kupujúcim a Predávajúcim kúpna zmluva, tak ako je upravená nižšie v týchto VOP. Kúpna zmluva vzniká uzatvorením na diaľku, tak ako je upravené nižšie v týchto VOP.

1.13 Uzatvorenie kúpnej zmluvy 

K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom zadania objednávky kupujúcim, ktorá je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) Predávajúcim. Okamihom doručenia potvrdenia kupujúcemu o prijatí objednávky (ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy) dochádza medzi kupujúcim a Predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.

1.14 Objednávka/Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci odosiela svoju objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania objednávkového formulára v rámci e-shopu. Kupujúci je povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez  ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Kupujúci je oboznámený o povinnosti platby za objednaný tovar pri odosielaní objednávky potvrdzovacím tlačítkom „objednávka s povinnosťou platby“.

1.15 Zrušenie objednávky

Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to na telefónnom čísle uvedenom na internetovej stránke e-shopu alebo prostredníctvom odoslania e-mailu na e-mailovú adresu: info@stileitaliano.sk.

1.16 Prijatie objednávky

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky a tým uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to  na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim.

1.17 Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

1.18 Právo

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.

1.19 Jazyk zmluvy 

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy do iného, ako slovenského jazyka, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov medzi jazykovými verziami je záväzný výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

1.20 Archivácia 

Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.

1.20 Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces popísaný.

1.21 Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu – www.stileitaliano.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

1.22 Náklady na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim – použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (internet) si nesie kupujúci a závisí na ním používaných prostriedkoch komunikácie na diaľku a cenách za ich použitie.

II. Dozor

Orgán dozoru vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

3.1  Predávajúci prehlasuje, že všetky obdržané osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prípadov uvedených v článku X. týchto VOP a situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

3.2  Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

3.3  Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a v zmysle článku X. týchto VOP, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

IV. Ceny

4.1  Kupujúci kupuje tovar v e-shope za ceny uvedené na e-shope. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky Predávajúceho v e-shope.

4.2  Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope vrátane príslušnej DPH je konečná.

4.3  Kúpna cena tovaru platí vždy v okamihu uskutočnenia objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

4.4  Popri kúpnej ceny nesie kupujúci prípadne ešte náklady na:

(i)  dopravu tovaru, a to podľa jeho voľby pri objednaní tovaru, a to v cene, ktorá je uvádzaná v e-shope,

(ii) vykonanie platby kúpnej ceny, a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny, pričom náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisia na poskytovateľovi týchto služieb kupujúcemu.

V. Platobné podmienky

5.1  Kupujúci je oprávnený pri objednávke tovaru zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.

5.2  Predávajúci umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru:

(i)  na dobierku pri doručení tovaru kurierom (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

(ii) v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne na predajni.

5.3  Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny majetkom Predávajúceho.

VI. Dodacie podmienky

6.1  Tovar bude Predávajúcim kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil pri objednávke tovaru.

6.2  Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru:

(i)             Zasielanie Slovenskou poštou na území Slovenskej republiky – cena prepravy je 9,90€ s DPH.

(ii)             Zasielanie kuriérom UPS na území Slovenskej republiky – cena prepravy je 19,90€ s DPH.

(iii)            Zasielanie kuriérom UPS do Českej republiky – Cena prepravy je 19,90€ s DPH.

6.3  Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní  prekontroloval spolu s prepravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie balenia) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou z dôvodu, že zásielka je napr. neúplná, s výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viac dodávkami (potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné), alebo poškodená. Ak takto  poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade, že  poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať zápis o poškodení zásielky na e-mailovú adresu:  info@stileitaliano.sk.

6.5  Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom  dodacom termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu.

6.6  Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky finančné škody (t.j. náklady spojené s prípravou a zaslaním tovaru) spôsobené neprevzatím tovaru prípadne spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho sumu 9,90 €, ak bol tovar zaslaný UPS kuriérom na území Slovenskej republiky, 9,90€ ak bol tovar zaslaný Slovenskou poštou alebo sumou 19,90 € a 19,90€ v prípade, že bol tovar zaslaný kuriérom UPS do Českej republiky. V prípade neuhradenia tejto sumy si Predávajúci vyhradzuje právo zverejnenia mena, priezviska a internetovej IP adresy kupujúceho na svojich stránkach európskej databázy nespoľahlivých internetových zákazníkov.

VII. Dostupnosť tovaru
Všetky výrobky sú dostupné. V tomto smere, pokiaľ existujú ťažkosti týkajúce sa ponuky produktov alebo nie sú žiadané položky k dispozícii ani na sklade, vyhradzujeme si právo poskytnúť vám informácie o náhradných produktoch rovnakej alebo vyššej kvality a hodnoty, ktoré si môžete objednať alebo vám
poskytneme možnosť odstúpiť od zmluvy (storno objednávky) prostredníctvom e-mailu. Ak si neželáte objednať náhradné výrobky, zrušiť zmluvu alebo zrušiť objednávku, budeme očakávať uhradenie danej sumy v lehote 14 dní od doručenia e-mailu. V prípade, že ste neodstúpili od zmluvy, nezrušili objednávku
alebo neprijali náhradný produkt v rámci primeranej doby, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy a tým vám uhradiť akúkoľvek sumu, ktoré ste zaplatili v lehote 14 dní odo dňa doručenia nášho odstúpenia od zmluvy.
VIII. Odmietnutie spracovať objednávku
Vyhradzujeme si právo odstrániť akýkoľvek výrobok z tejto webovej stránky, kedykoľvek ho zmazať, prípadne upraviť akýkoľvek materiál alebo rovnaký obsah. Aj keď vždy budeme robiť všetko pre to, aby sme kladne spracovali všetky objednávky, môžu existovať výnimočné okolnosti, ktoré nás donútia odmietnuť vybavenie niektorej objednávky, aj po odoslaní potvrdenia objednávky. Vyhradzujeme si právo tak urobiť kedykoľvek. Nemáme zodpovednosť voči vám, ani voči žiadnej tretej strane, za odstránenie akéhokoľvek produktu z tohto webu, odstránenie alebo úpravu akéhokoľvek materiálu či obsahu z webových stránok, alebo nevybavenie objednávky, akonáhle bude potvrdenie objednávky odoslané.

IX. Odstúpenie od zmluvy

9.1  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

V zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Predávajúcemu doručený list o odstúpení od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.

9.2  Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal.

9.3  Tovar je kupujúci povinný vrátiť najneskôr do sedem (7) dní po odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúcemu.

9.4  Peniaze budú vrátené kupujúcemu do 15 dní od (i) účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim, (ii) oznámenia bankového účtu alebo adresy pre odoslanie poštovej poukážky a (iii) vrátenia tovaru.

Ak ste pri svojej objednávke mali účtované poštovné zadarmo a vraciate nám celý obsah zásielky, bude Vám z celkovej sumy vráteného tovaru odpočítaná skutočná cena prepravy kuriérom UPS na území Slovenskej republiky, ktorá je vo výške 9,00 €, a v prípade, že Vám zásielka bola zaslaná kuriérom UPS do Českej republiky, je vo výške 9,90 € alebo ak bola zásielka poslaná Slovenskou Poštou je vo výške 5,90€.

9.5  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

X. Výmena tovaru

10.1 Objednaný tovar je možné vymeniť za iný tovar či inú veľkosť do 14 dní od jeho doručenia.

10.2 Všetky poštovné náklady spojené so zaslaním tovaru na našu adresu hradí kupujúci.

10.3 Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal.

10.4 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu výmeny tovaru, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

10.5 Tovar vám vymeníme spravidla od 3 do 14 dní (záleží od dostupnosti žiadaného tovaru). Za prípadnú stratu tovaru prepravcom (poštou alebo kuriérom) nenesie Predávajúci zodpovednosť. V deň odoslania vymeneného tovaru Vás budeme informovať e-mailom.

XI. Záručné a reklamačné podmienky

11.1  Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.2  Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

11.3  Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho (spotrebiteľa) 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

11.4   Prípadné reklamácie vyriešime k vašej spokojnosti promptne individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné výrobné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď ich nahlásiť našej firme a má právo na špeciálnu reklamáciu, kde mu môžu byť preplatené všetky vzniknuté poštovné náklady.

11.5   Záruka sa nevzťahuje na: a) vady zapríčinené nešetrným používaním b) nesprávnym použitím výrobku c) prirodzeným opotrebením

11.6   Reklamovaný tovar prosím odosielajte DOPORUČENE, nie na dobierku. Do obálky priložte kópiu Výpisu objednaného tovaru (faktúry). Reklamácie vybavíme spravidla do 14 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.   Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť! Tovar, ktorý nám bude zaslaný na dobierku nepreberieme.

XII. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa  v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením(napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese : Ing. Patricia Šlosárová, Kráľovohoľská 15, 974 11 Banská Bystrica. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky.  Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.  Zašlite nám tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

XIII. Osobné údaje

13.1  S poskytnutými osobnými údajmi kupujúceho bude Predávajúci nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci  spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom plnenia zmluvy uzavretej s kupujúcim v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOU“). Ďalej kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 ZoOOU za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho (vrátane marketingu). Osobné údaje nebudú  poskytnuté žiadnej ďalšej osobe, okrem sprostredkovateľa, ktorého Predávajúci ako prevádzkovateľ poverí spracovaním osobných údajov.

13.2  Osobné údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru odovzdá Predávajúci zmluvnému prepravcovi (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mail) s čím kupujúci súhlasí.

13.3  Rovnako kupujúci súhlasí, aby mu Predávajúci zasielal marketingové materiálny na emailovú adresu v zmysle ustanovenia §62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, prípadne inak ho kontaktoval za účelom ponúknutia tovarov alebo služieb Predávajúceho. Kupujúci má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to na e-mail adrese: info@stileitaliano.sk

Ochrana osobných údajov

pri predaji tovaru cez e- shop

 

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších právnych predpisov

 

Vážení klienti,

pre účel vybavenia vašej objednávky  potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Všetky osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  pričom budú použité  výlučne pre vybavenie vašej objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s vami.

 

1.    Účel spracúvania osobných údajov

a)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 • uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu  www.stileitaliano.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 • realizovania marketingových aktivít.

b)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich klientov najmä na nasledovný účel:

 • objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu  www.stileitaliano.sk potvrdenie objednávky,
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy, (zaplatenie tovaru a jeho dodávka)
 • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • dodanie objednaného tovaru  na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe,
 • evidencia kupujúcich klientov na administratívne účely,
 • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii,
 • odmeňovanie vernosti klientov,
 • marketingové aktivity,
 • informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

 

2.    Zoznam spracúvaných osobných údajov

a)  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

b)   Prevádzkovateľ  spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

 • titul
 • meno a priezvisko
 • bydlisko (adresa vrátane kraja, krajiny)
 • kontaktné údaje (tel. č., mail)
 • údaje o objednávkach

c)   V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. a) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

3.    Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

a)  Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.

b)   Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním.

c)   Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi, marketingovej firme) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

d)   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

e)   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostného programu a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.stileitaliano.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

4.    Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

a) Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.stileitaliano.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo,  a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky  kupujúcemu.

b)  Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu a vernostného programu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.

)  Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

d)  Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

4)    Zverejnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

5)    Poučenie o právach dotknutej osoby

a)     Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

1)       potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

2)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

3)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého    získal jej osobné údaje na spracúvanie,

4)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

5)      opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

6)        likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje (osvedčenia, certifikáty a pod), môže požiadať o ich vrátenie,

7)        likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

8)       blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

b)    Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

c)     Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

1)        spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

2)       využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3)         poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

d)   Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

e)    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

f)     Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

1)          písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

2)        osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

3)         u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

g)    Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

h)    Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

i)       Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

j)     Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

 

6)    Zodpovednosť prevádzkovateľa

a)      Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

b)     Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

Príloha:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – prihláška do vernostného programu

 

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške do vernostného programu spoločnosťou Ing. Patricia Šlosárová , so sídlom Kráľovohoľská 15, 974 11 Banská Bystrica,  IČO: 37072471  na marketingové účely a vedenie vernostného programu. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám na účely marketingu.

 

Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.stileitaliano.sk

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – e shop

 

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Ing. Patricia Šlosárová , so sídlom Kráľovohoľská 15, 974 11 Banská Bystrica,  IČO: 37072471 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám na účely zabespečenia dopravy.

Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. 

 

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Tieto VOP sú platné od 31.10.2013.

14.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

14.3 Kupujúci podaním objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi bez výhrad súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi pozorne zoznámiť.

14.4 Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto VOP pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu a neakceptuje žiadane obecné obchodné  podmienky kupujúcich.