VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ing. Patricia ŠlosárováKráľovohoľská 15974 11 Banská BystricaIČO: 37072471

DIČ: 1027034756

IČ DPH: SK1027034756

Obvodný úrad Banská Bystrica ZR.c. 601-16506

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí
tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..
* Nehodiace sa prečiarknite.